Telugu Vowels [ తెలుగు అచ్చులు ]

అం
అః

Telugu consonants [ తెలుగు హల్లులు ]

క్ష

Telugu Guninthalu [ తెలుగు గుణింతాలు ]

KA Guninthalu [ క గుణింతాలు ]

కా
కి
కీ
కు
కూ
కృ
కౄ
కౢ
కౣ
కె
కే
కై
కొ
కో
కౌ
కం
కః

KHA Guninthalu [ ఖ గుణింతాలు ]

ఖా
ఖి
ఖీ
ఖు
ఖూ
ఖృ
ఖౄ
ఖౢ
ఖౣ
ఖె
ఖే
ఖై
ఖొ
ఖో
ఖౌ
ఖం
ఖః

GA Guninthalu [ గ గుణింతాలు ]

గా
గి
గీ
గు
గూ
గృ
గౄ
గౢ
గౣ
గె
గే
గై
గో
గో
గౌ
గం
గః

GHA Guninthalu [ ఘ గుణింతాలు ]

ఘా
ఘి
ఘీ
ఘు
ఘూ
ఘృ
ఘౄ
ఘౢ
ఘౣ
ఘె
ఘే
ఘై
ఘొ
ఘో
ఘౌ
ఘం
ఘః

INYA Guninthalu [ ఙ గుణింతాలు ]

ఙా
ఙి
ఙీ
ఙు
ఙూ
ఙృ
ఙౄ
ఙౢ
ఙౣ
ఙె
ఙే
ఙై
ఙొ
ఙో
ఙౌ
ఙం
ఙః

CHA Guninthalu [ చ గుణింతాలు ]

చా
చి
చీ
చు
చూ
చృ
చౄ
చౢ
చౣ
చె
చే
చై
చొ
చో
చౌ
చం
చః

CHAA Guninthalu [ ఛ గుణింతాలు ]

ఛా
ఛి
ఛీ
ఛు
ఛూ
ఛృ
ఛౄ
ఛౢ
ఛౣ
ఛె
ఛే
ఛై
ఛొ
ఛో
ఛౌ
ఛం
ఛః

JA Guninthalu [ జ గుణింతాలు ]

జా
జి
జీ
జు
జూ
జృ
జౄ
జౢ
జౣ
జె
జే
జై
జొ
జో
జౌ
జం
జః

JHA Guninthalu [ ఝ గుణింతాలు ]

ఝా
ఝి
ఝీ
ఝు
ఝూ
ఝృ
ఝౄ
ఝౢ
ఝౣ
ఝె
ఝే
ఝై
ఝొ
ఝో
ఝౌ
ఝం
ఝః

INI Guninthalu [ ఞ గుణింతాలు ]

ఞా
ఞి
ఞీ
ఞు
ఞూ
ఞృ
ఞౄ
ఞౢ
ఞౣ
ఞె
ఞే
ఞై
ఞొ
ఞో
ఞౌ
ఞం
ఞః

TA Guninthalu [ ట గుణింతాలు ]

టా
టి
టీ
టు
టూ
టృ
టౄ
టౢ
టౣ
టె
టే
టై
టొ
టో
టౌ
టం
టః

THA Guninthalu [ ఠ గుణింతాలు ]

ఠా
ఠి
ఠీ
ఠు
ఠూ
ఠృ
ఠౄ
ఠౢ
ఠౣ
ఠె
ఠే
ఠై
ఠొ
ఠో
ఠౌ
ఠం
ఠః

DA Guninthalu [ డ గుణింతాలు ]

డా
డి
డీ
డు
డూ
డృ
డౄ
డౢ
డౣ
డె
డే
డై
డొ
డో
డౌ
డం
డః

DAA Guninthalu [ ఢ గుణింతాలు ]

ఢా
ఢి
ఢీ
ఢు
ఢూ
ఢృ
ఢౄ
ఢౢ
ఢౣ
ఢె
ఢే
ఢై
ఢొ
ఢో
ఢౌ
ఢం
ఢః

ANA Guninthalu [ ణ గుణింతాలు ]

ణా
ణి
ణీ
ణు
ణూ
ణృ
ణౄ
ణౢ
ణౣ
ణె
ణే
ణై
ణొ
ణో
ణౌ
ణం
ణః

TH Guninthalu [ త గుణింతాలు ]

తా
తి
తీ
తు
తూ
తృ
తౄ
తౢ
తౣ
తె
తే
తై
తొ
తో
తౌ
తం
తః

THA Guninthalu [ థ గుణింతాలు ]

థా
థి
థీ
థు
థూ
థృ
థౄ
థౢ
థౣ
థె
థే
థై
థొ
థో
థౌ
థం
థః

DH Guninthalu [ ద గుణింతాలు ]

దా
ది
దీ
దు
దూ
దృ
దౄ
దౢ
దౣ
దె
దే
దై
దొ
దో
దౌ
దం
దః

DHA Guninthalu [ ధ గుణింతాలు ]

ధా
ధి
ధీ
ధు
ధూ
ధృ
ధౄ
ధౢ
ధౣ
ధె
ధే
ధై
ధొ
ధో
ధౌ
ధం
ధః

NA Guninthalu [ న గుణింతాలు ]

నా
ని
నీ
ను
నూ
నృ
నౄ
నౢ
నౣ
నె
నే
నై
నొ
నో
నౌ
నం
నః

PA Guninthalu [ ప గుణింతాలు ]

పా
పి
పీ
పు
పూ
పృ
పౄ
పౢ
పౣ
పె
పే
పై
పొ
పో
పౌ
పం
పః

FA Guninthalu [ ఫ గుణింతాలు ]

ఫా
ఫి
ఫీ
ఫు
ఫూ
ఫృ
ఫౄ
ఫౢ
ఫౣ
ఫె
ఫే
ఫై
ఫొ
ఫో
ఫౌ
ఫం
ఫః

BA Guninthalu [ బ గుణింతాలు ]

బా
బి
బీ
బు
బూ
బృ
బౄ
బౢ
బౣ
బె
బే
బై
బొ
బో
బౌ
బం
బః

BHA Guninthalu [ భ గుణింతాలు ]

భా
భి
భీ
భు
భూ
భృ
భౄ
భౢ
భౣ
భె
భే
భై
భొ
భో
భౌ
భం
భః

MA Guninthalu [ మ గుణింతాలు ]

మా
మి
మీ
ము
మూ
మృ
మౄ
మౢ
మౣ
మె
మే
మై
మొ
మో
మౌ
మం
మః

YA Guninthalu [ య గుణింతాలు ]

యా
యి
యీ
యు
యూ
యృ
యౄ
యౢ
యౣ
యె
యే
యై
యొ
యో
యౌ
యం
యః

RA Guninthalu [ ర గుణింతాలు ]

రా
రి
రీ
రు
రూ
రృ
రౄ
రౢ
రౣ
రె
రే
రై
రొ
రో
రౌ
రం
రః

LA Guninthalu [ ల గుణింతాలు ]

లా
లి
లీ
లు
లూ
లృ
లౄ
లౢ
లౣ
లె
లే
లై
లొ
లో
లౌ
లం
లః

VA Guninthalu [ వ గుణింతాలు ]

వా
వి
వీ
వు
వూ
వృ
వౄ
వౢ
వౣ
వె
వే
వై
వొ
వో
వౌ
వం
వః

SHE Guninthalu [ శ గుణింతాలు ]

శా
శి
శీ
శు
శూ
శృ
శౄ
శౢ
శౣ
శె
శే
శై
శొ
శో
శౌ
శం
శః

SHA Guninthalu [ ష గుణింతాలు ]

షా
షి
షీ
షు
షూ
షృ
షౄ
షౢ
షౣ
షె
షే
షై
షొ
షో
షౌ
షం
షః

SA Guninthalu [ స గుణింతాలు ]

సా
సి
సీ
సు
సూ
సృ
సౄ
సౢ
సౣ
సె
సే
సై
సొ
సో
సౌ
సం
సః

HA Guninthalu [ హ గుణింతాలు ]

హా
హి
హీ
హు
హూ
హృ
హౄ
హౢ
హౣ
హె
హే
హై
హొ
హో
హౌ
హం
హః

LHA Guninthalu [ ళ గుణింతాలు ]

ళా
ళి
ళీ
ళు
ళూ
ళృ
ళౄ
ళౢ
ళౣ
ళె
ళే
ళై
ళొ
ళో
ళౌ
ళం
ళః

KSHA Guninthalu [ క్ష గుణింతాలు ]

క్ష
క్షా
క్షి
క్షీ
క్షు
క్షూ
క్షృ
క్షౄ
క్షౢ
క్షౣ
క్షె
క్షే
క్షై
క్షొ
క్షో
క్షౌ
క్షం
క్షః

BANDERA Guninthalu [ ఱ గుణింతాలు ]

ఱా
ఱి
ఱీ
ఱు
ఱూ
ఱృ
ఱౄ
ఱౢ
ఱౣ
ఱె
ఱే
ఱై
ఱొ
ఱో
ఱౌ
ఱం
ఱః

Telugu Numbers [ తెలుగు నంబర్స్ ]

0
సున్నా
1
ఒకటి
2
రెండు
3
మూడు
4
నాలుగు
5
ఐదు
6
ఆరు
7
ఏడూ
8
ఎనిమిది
9
తొమ్మిది
10
౧౦
పది